Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad anunță că organizează, în data de 08 iunie, la ora 10:00, examen pentru atestarea de detectiv particular.

Perioada de depunere a dosarelor este 15-31.05.2023, în intervalul orar 09.00-12.00 la Secretariatul Serviciului de Investigatii Criminale Arad, din municipiul Arad, str, Labirint, nr. 6, județ. Arad. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 0257/206.876

Pentru a putea participa la examen, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale spațiului Economic European, și să aibă domiciliul stabil pe raza jud. Arad.

b) să aibă cel puţin studii medii și să fie absolvent(ă) a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolvent(ă) a unei instituţii de învăţământ superior;

c) să fie apt(ă) din punct de vedere medical;

d) să nu fi fost condamnat(ă) pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) să nu desfăşoare o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f) să obţină avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad

g) să aibă absolvit un curs de specialitate de detectivi pariculari;

Dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

  • cerere tip de inscriere, ce se poate obține de la sediul I.P.J.Arad;
  • curriculum vitae;
  • actul de identitate a candidatului;
  • actul de studii în original și copie, sau după caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;
  • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii;
  • declaraţia pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
  • certificat medical (fişa de consultaţii medicale) şi avizul de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii, și carer să cuprindă mențiunea ,,pentru examenul de detectivi particulari”;
  • dovada achitării a taxei de 292 de lei, pentru susținerea examenului;

(achitarea tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunoștiintelor se va face la IPJ Arad-Serviciul Financiar- Contabilitate din str. Vârful cu Dor nr.17-19, numai dupaă obținerea avizului în vederea participării la examen);

  • 1 dosar.

Fotocopiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prin semnarea de către polițistul desemnat cu primirea și verificarea acestora. Originalul documentelor prezentate se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.